Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na nasz blog: www.blog.inveo.biz.pl

Gdzie kupić produkty marki Inveo | PROMOCJE

Serum Inveo jest już dostępne:

Profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji oczu.
Delikatna pielęgnacja rzęs i brwi.

Od wieków oczy fascynują kolejne pokolenia filozofów,
psychologów, poetów opisujących ich głębię i tajemnicę.
Nic dziwnego!

Wyrażają one charakter kobiety, stan duszy, emocje.
Rzęsy, oprócz tego, że chronią oko, dodają
indywidualnego charakteru, niepowtarzalności i piękna.
Nic bardziej nie przykuwa uwagi jak gęste, błyszczące
i zalotnie podkręcone rzęsy.
Jednak natura nie wszystkie kobiety równie hojnie
obdarzyła. Jeśli dodamy do tego niewłaściwą dietę,
niestarannie zmywany makijaż czy stosowanie
niewłaściwych kosmetyków, to mamy problem,
z którym boryka się wiele kobiet – kruche,
przerzedzone i matowe rzęsy.

Laboratorium firmy kosmetycznej Coloris wychodząc naprzeciw problemom z łamiącymi
się, krótkimi i pozbawionymi blasku rzęsami wykreowało unikalną kosmetyczną markę
INVEO oferującą preparaty do pielęgnacji krótkich, przerzedzonych, wypadających rzęs
oraz brwi. Kosmetyki pomagają utrzymać je w doskonałej kondycji, stymulują ich naturalny
wzrost i dbają o optymalne nawilżenie i odżywienie.

PROMOCJE rewitalizującego serum do rzęs

Aktualna cena to ok. 60.00 pln, ale jest zależna od przeprowadzanych często promocji.
Proszę sprawdzać!

 

1.Regulamin promocji konsumenckiej "100% gwarancja satysfakcji"

 

Preparaty do rzęs marki INVEO są produkowane z użyciem najstaranniejszych metod i najwyższej jakości surowców aby otrzymać kosmetyk o jak najlepszych parametrach użytkowych i jak najwyższej efektywności działania. Jeśli jednak nie jesteś w pełni usatysfakcjonowana działaniem zakupionego produktu –  odeślij go wraz z oryginalnym dowodem zakupu i wypełnionym FORMULARZEM  BRAKU SATYSFAKCJI  na adres: Coloris Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Łuże 20. Formularz znajdziesz na stronie sklepu: www.beautik.biz  oraz na stronie marki: www.inveo.biz.pl .

Otrzymasz BON o wartości identycznej jak cena zakupionego produktu. Bon będzie do wykorzystania w firmowym sklepie internetowym pod adresem www.beautik.biz  oferującym między innymi pełną gamę kosmetyków z linii Inveo, Laura Conti oraz Velvetic.

Bon uprawnia do bezpłatnego otrzymania produktów ze sklepu o wartości wskazanej na Bonie oraz do bezpłatnej przesyłki tych produktów do Ciebie.
Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja upływa z terminem ważności Serum.
Pełna treść Regulaminu Gwarancji dostępna jest na stronie na stronie sklepu: www.beautik.biz  oraz na stronie marki: www.inveo.biz.pl .

 

REGULAMIN GWARANCJI

„100 % gwarancji skuteczności”

(dalej jako: „Regulamin”)

 

 I.

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki udzielenia gwarancji w ramach systemu „100% gwarancji skuteczności” (dalej jako: „Gwarancja”) oraz zasady udzielania Gwarancji kupującym.
 2. Gwarancja udzielana jest przez Coloris spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach (05-092), przy ul. Łuże 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000044074, której dokumentacja prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON 017341618 oraz numerem NIP 1181605019, której kapitał zakładowy wynosi 1.400 000,00 PLN, e-mail: coloris@coloris.biz, tel.: 22 751 00 31 (dalej jako: „Gwarant”).
 3. Gwarant niniejszym udziela gwarancji satysfakcji – w trybie art. 577 i n. KC - rozumianej jako subiektywne przeświadczenie kupującego, iż każdy z produktów Hypoalergiczne Serum do Rzęs Inveo i Naturalne Serum do Rzęs Inveo (dalej jako: „Przedmiot Gwarancji”) spełnił jego oczekiwania. Umowa gwarancji jest umową akcesoryjną w stosunku do umowy sprzedaży Przedmiotu Gwarancji i podziela byt prawny tej umowy – tj. w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, odstąpienie to obejmuje również niniejszą umowę gwarancji.
 4. Gwarancja udzielana jest kupującemu, będącemu osobą fizyczną, posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych, który spełnia określone w Regulaminie warunki (dalej jako: „Kupujący”). Gwarancja udzielana jest z chwilą zakupu Przedmiotu Gwarancji,
 5. Uprawnienia wynikające z Gwarancji nie obejmują pracowników, przedstawicieli i współpracowników Gwaranta, a także innych osób biorących udział w postępowaniu gwarancyjnym.
 6. Gwarancją objęty jest Przedmiot Gwarancji nabyty przez Kupującego w sklepach stacjonarnych oraz sklepach internetowych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w których można nabyć produkty Gwaranta.  
 7. Gwarancja udzielana jest na warunkach określonych w Regulaminie. Prawa i obowiązki Kupującego oraz Gwaranta określa Regulamin oraz właściwe przepisy prawa.

 

 

 

II.

Cel udzielenia Gwarancji

Celem udzielenia Gwarancji jest zapewnienie pełnego zadowolenia Kupujących z dokonanej decyzji o zakupie Przedmiotu Gwarancji. W przypadku braku pełnej satysfakcji, Gwarant    przyznaje Kupującemu prawo do uzyskania rabatu na zakup innych produktów z jego oferty na zasadach określonych w Regulaminie.

 

III.

Przedmiot i warunki udzielenia Gwarancji

 1. W ramach Gwarancji Gwarant przyznaje Kupującemu, który nie jest w pełni zadowolony z zakupionego w czasie trwania Gwarancji Przedmiotu Gwarancji, uprawnienie z tytułu gwarancji w postaci prawa do wymiany zużytego opakowania po Przedmiocie Gwarancji na wirtualny bon (dalej jako: „Bon”), który następnie Kupujący może wykorzystać przy zakupie dowolnego produktu (-ów), znajdującego się w ofercie sklepu internetowego Gwaranta na stronie internetowej pod adresem www.beautik.biz. Bon uprawnia do pomniejszenia ceny wybranego produktu o wartość wskazaną na Bonie oraz do bezpłatnej przesyłki tego produktu do Kupującego. W przypadku skorzystania z tych uprawnień, przesyłka produktu następuje drogą pocztową.
 2. Zobowiązania Gwaranta z tytułu Gwarancji obejmują wyłącznie wydanie Kupującemu Bonu, na warunkach określonych w Regulaminie. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady Przedmiotu Gwarancji.
 3. Warunkiem otrzymania Bonu jest jednoczesne spełnienie przez Kupującego poniższych warunków:
 1. dokonanie zakupu Przedmiotu Gwarancji,
 2. korzystanie z Przedmiotu Gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ewentualną instrukcją producenta;
 3. przesłanie zużytego opakowania zakupionego Przedmiotu Gwarancji wraz z oryginalnym dowodem zakupu na adres Gwaranta: Coloris sp. z o.o.; ul. Łuże 20, 05-092 Łomianki.  

Przesłanie stosownego Formularza Braku Satysfakcji, dostępnego na stronie internetowej marki www.inveo.biz.pl oraz pod adresem www.beautik.biz na adres Gwaranta: Coloris sp. z o.o.; ul. Łuże 20, 05-092 Łomianki. Wykorzystanie Formularza Braku Satysfakcji nie jest konieczne, jeżeli zgłoszenie posiadać będzie wszystkie wskazane w nim dane i oświadczenia.

 1. Kupujący, który spełni warunki, o których mowa powyżej, otrzyma na wskazany przez siebie adres mailowy Bon, uprawniający do rabatu przy zakupach produktów ze sklepu internetowego Gwaranta, o wartości będącej równowartością ceny brutto zakupu Przedmiotu Gwarancji, wskazaną na przesłanym dowodzie zakupu.
 2. W przypadku przesłania przez Kupującego przesyłki, która nie spełnia wszystkich wskazanych wyżej warunków niezbędnych do otrzymania Bonu, Gwarant wzywa Kupującego – o ile zostały podane dane umożliwiające kontakt – do uzupełnienia elementów niezbędnych do realizacji uprawnień Kupującego w zakresie uzyskania Bonu, zgodnie z ust. 3 powyżej w terminie w wezwaniu wskazanym. Jeżeli Kupujący nie wskazał danych kontaktowych lub termin na ustosunkowanie się do wezwania upłynął bezskutecznie, żądanie Kupującego wydania Bonu pozostawione zostanie bez rozpoznania.
 3. Bon może być wykorzystany w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania przez Kupującego.
 4. Bon jest niepodzielny i może być wykorzystany wyłącznie raz – do jednej transakcji nabycia produktów Gwaranta. Wydanie Bonu – przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie – następuje bezpłatnie.
 5. W przypadku, gdy wartość wybranego przez Gwaranta produktu (-ów) będzie niższa od wartości nominalnej Bonu, Gwarant nie zwraca Kupującemu różnicy pomiędzy wartością Bonu, a wartością wybranego produktu.
 6. W przypadku, gdy wartość wybranego przez Kupującego produktu (-ów) będzie wyższa od wartości nominalnej Bonu, Kupujący zobowiązany będzie dopłacić różnicę.
 7. Bony nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego; nie mogą też być darowane bądź przekazane pod jakimkolwiek innym tytułem prawnym.
 8. Liczba Bonów jest nieograniczona, przy czym jeden i ten sam Kupujący jest uprawniony do otrzymania i wykorzystania tylko jednego Bonu.       
 9. Kupującemu nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości Bonu w pieniądzu, ani w naturze, jak i zamiany Bonu na produkty Gwaranta znajdujące się w sklepach stacjonarnych.
 10. Administratorem danych osobowych jest Gwarant. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a Kupującemu przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania.
  W przypadku zgłoszenia przez Kupującego żądania usunięcia jego danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania, takie żądanie będzie traktowane jako rezygnacja Kupującego ze skorzystania z uprawnień z tytułu Gwarancji.

 

IV.

Czas trwania Gwarancji

Okres Gwarancji rozpoczyna się w dniu nabycia przez Kupującego Przedmiotu Gwarancji i trwa do końca terminu ważności Przedmiotu Gwarancji.

 

V.

Informacje o Gwarancji i Regulaminie

 1. Skorzystanie z uprawnień z tytułu Gwarancji wymaga wyrażenia przez Kupującego zgody na treść Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Formularzem Braku Satysfakcji, zamieszczonym na stronie internetowej marki www.inveo.biz.pl oraz pod adresem www.beautik.biz.
 2. Informacje dotyczące Gwarancji oraz Regulaminu dostępne są w siedzibie Gwaranta, na stronie internetowej marki www.inveo.biz.pl oraz pod adresem www.beautik.biz w sposób umożliwiający Kupującemu jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.

 

 

VI.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w zakresie zobowiązań Gwaranta z tytułu Gwarancji może zgłosić każdy Kupujący w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Gwaranta Coloris sp. z o.o.; ul. Łuże 20, 05-092 Łomianki z dopiskiem „100 % gwarancji skuteczności – Reklamacja ”.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) zgłaszającego reklamację, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, która nie spełnia wszystkich wskazanych wyżej warunków Gwarant wzywa Kupującego – o ile zostały podane dane umożliwiające kontakt – do uzupełnienia reklamacji o niezbędne informacje w terminie w wezwaniu wskazanym. Jeżeli Kupujący nie wskazał wszystkich wymaganych informacji lub termin na ustosunkowanie się do wezwania upłynął bezskutecznie, reklamacja Kupującego pozostawiona zostanie bez rozpoznania.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Gwaranta w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia ich doręczenia Gwarantowi.
 5. Kupujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres podany przez Kupującego w reklamacji.
 6. Dane osobowe Kupującego podane w związku ze zgłoszeniem reklamacji będą przetwarzane przez Gwaranta wyłącznie w ramach postępowania reklamacyjnego i zostaną usunięte przez Gwaranta po zakończeniu procesu reklamacyjnego.

 

VII.

Postanowienia końcowe

.

 1. Gwarant ponosi względem Kupującego odpowiedzialność, za świadczenie polegające na wydaniu Kupującemu Bonu, z tytułu braku satysfakcji.
 2. Naruszenie przez Kupującego postanowień Regulaminu, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych, błędnych bądź nieaktualnych danych (w tym danych osobowych), uniemożliwiających ustalenie osoby Kupującego oraz przysługujących mu uprawnień, upoważnia Gwaranta do odmowy wydania takiemu Kupującemu Bonu bądź – odpowiednio - powoduje utratę Bonu już przyznanego, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych w Regulaminie.
 3. Wszelkie informacje o udzielonej Gwarancji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji można łączyć z ofertami promocyjnymi oraz ofertami specjalnymi.
 5. W przypadku nabycia Przedmiotu Gwarancji za pośrednictwem sklepu internetowego beautik.biz lub innych sklepów internetowych, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu w którym Kupujący nabył Przedmiot Gwarancji.
 6. Regulamin poddany jest prawu polskiemu.